Koju je dozvolu potrebno ishoditi

 • Rješenje o uvjetima građenja – dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 (bez obzira koje je namjene) i za objekte za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti čija bruto površina nije veća od 600 m2.
 • Potvrda glavnog projekta – dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m. Za dobivanje potvrde glavnog projekta prethodno se mora ishoditi Lokacijska dozvola.
 • Građevinska dozvola – izdaje se za posebne slučajeve građenja.

Rješenje o uvjetima građenja

Rješenje o uvjetima građenja je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2.

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:

 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
 • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvolu je potrebno zatražiti za sve građevine, osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove, definirane Zakonom o gradnji.

Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu idejnog projekta i preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

 • izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika
 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
 • izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola
 • dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m.

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta prilaže se:

 • tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta konačne lokacijske dozvole
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola projekta potrebna
 • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate, ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta
 • parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu nadležnog upravnog tijela koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice
 • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi, odnosno na postojećoj građevini

Građevinska dozvola

Izdaje se za posebne slučajeve građenja.

Projektna dokumentacija

Nudimo mogućnost kompenzacije kod izrade projektne dokumentacije.
Pošaljite nam upit

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.

 • Na temelju idejnog projekta izdaje se Rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2) ili Lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2).

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.

 • Za građevine ispod 400 m2, glavni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu, dok se za građevine iznad 400 m2 u skladu s glavnim projektom izdaje Potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

 • arhitektonski projekt
 • projekt konstrukcije
 • projekt elektrotehničkih instalacija
 • projekt strojarskih instalacija
 • projekt vodovoda i kanalizacije
 • projekt zaštite od požara
 • projekt zaštite na radu
 • troškovnik projektiranih radova

Glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko tehnološko rješenje.

Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, geotehnički projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.).

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Za građevine iznad 400 m2, izvedbeni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu.

Projekt izvedenog stanja

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima.

Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Snimak postojećeg stanja

Snimak postojećeg stanja je evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta